Kilmacow Upper RC

Graves

Photo Grave Name Surname
KK-KILU-001
 • P.
 • Patrick
 • Kavanagh
 • Kavanagh
KK-KILU-002
 • John
 • Thomas
 • Catherine
 • James
 • Walsh
 • Walsh
 • Walsh
 • Walsh