Kilfergus

Graves

Photo Grave Name Surname
LI-KFGS-0126
 • Robert
 • Katherine
 • Mary
 • Jane
 • Mary
 • Culhane
 • Culhane
 • .
 • .
 • .
LI-KFGS-0127
 • Thomas
 • Mary
 • Maurice
 • Catherine
 • Mary
 • Elizabeth
 • John
 • Mary
 • Thomas
 • Ann
 • Thomas
 • Culhane
 • Culhane
 • Culhane
 • .
 • .
 • Culhane
 • Culhane
 • Culhane
 • Culhane
 • .
 • Culhane
LI-KFGS-0128
 • Thomas
 • Margaret (Rita)
 • Patrick
 • Maurice (Mossie)
 • Culhane
 • Culhane (Nee Buckley)
 • Culhane
 • Culhane
LI-KFGS-0129
 • John
 • Mary
 • James (Jim)
 • Thomas (Tom)
 • Hogan
 • Hogan (Nee Liston)
 • Hogan
 • Hogan
LI-KFGS-0130
 • Joe (Joseph)
 • Hogan
LI-KFGS-0131
 • Dan
 • Hogan
LI-KFGS-0132
 • Ellen
 • Michael (Mick)
 • James
 • Annie
 • Dillane (Nee Sheahan)
 • Dillane
 • Dillane
 • Dillane
LI-KFGS-0133
 • Family
 • D??han
LI-KFGS-0134
 • Thomas
 • Ellen
 • Catherine
 • Margaret
 • Mangan
 • Mangan
 • Mangan
 • Mangan
LI-KFGS-0135
 • Bridget
 • Michael
 • Catherine
 • Norah
 • Annie
 • Michael
 • Mangan
 • Mangan
 • .
 • Mangan
 • Mangan
 • Mangan
LI-KFGS-0136
 • Christina
 • Eddie (Edward)
 • Jim
 • Carmel
 • Mangan
 • Mangan
 • Mangan
 • .
LI-KFGS-0137
 • ?
 • Shaughnessy
LI-KFGS-0138
 • John
 • Bridget
 • McCoy
 • McCoy
LI-KFGS-0139
 • Gerald J.
 • Timothy
 • Bridget
 • Thomas
 • Nora
 • McCoy
 • McCoy
 • McCoy
 • Fitzgibbon
 • FitzGibbon (Nee Enright)
LI-KFGS-0140
 • Patt
 • John
 • Liston
 • Liston
LI-KFGS-0141
 • John F.
 • Patrick
 • Mary
 • McCoy
 • McCoy
 • McCoy (Alias Fitzgerald)
LI-KFGS-0142
 • Timothy
 • Catherine
 • Cregan
 • Cregan
LI-KFGS-0143
 • Patrick
 • Margaret
 • Mary
 • John Patrick
 • Margaret
 • Hanna
 • Elizabeth
 • Nellie
 • Ursla
 • McCoy
 • McCoy (Nee Connor)
 • McCoy
 • McCoy
 • Daly (Nee McCoy)
 • Barrett
 • Muragh (Nee McCoy)
 • O'Donnell (Nee McCoy)
 • McGrath (Nee McCoy)
LI-KFGS-0144
 • Patrick J
 • Margaret
 • McCoy
 • McCoy (Nee O'Connor)
LI-KFGS-0145
 • John
 • John
 • Holly
 • Holly
LI-KFGS-0146
 • Thomas
 • Agnes
 • Conway
 • Conway
LI-KFGS-0147
 • Thomas
 • Mary
 • Catherine
 • Healy
 • Healy
 • Healy
LI-KFGS-0148
 • Bridget
 • Ellen
 • James
 • John
 • Healy
 • Healy (Nee Holly)
 • Healy
 • Healy
LI-KFGS-0149
 • Shane
 • Healy
LI-KFGS-0150
 • Richard
 • Ellen
 • Roberth
 • Walsh
 • Walsh
 • Walsh

Pages